Geodetický slovník

Neorientujete se v geodetických pojmech a ztrácíte přehled, když řešíte problémy v oboru geodézie? Připravili jsme pro Vás krátký geodetický slovník se základními pojmy z oboru geodézie.

Katastr nemovitostí

Zahrnuje veškeré potřebné informace o nemovitostech a o vlastnících. Obsahuje také katastrální mapu včetně potřebných popisných informací. Do katastru nemovitostí je možné nahlížet, je veřejný.

Katastrální území

Katastrální území je soubor nemovitostí, který je místně uzavřený a je evidovaný v katastru nemovitostí. Například větší obce jako města mají i více katastrálních území, ale u malých obcí bývá hranice obce stejná jako hranice katastrálního území.

Zjednodušená evidence

Je evidence lesních a zemědělských pozemků v katastru nemovitostí. Jejich hranice bývají sdruženy do půdních celků a právě jako tyto celky jsou zobrazeny v katastrální mapě. V průběhu pozemkových úprav se používají k evidenci například mapy evidence nemovitostí, pozemkové knihy , mapy bývalého pozemkového katastru nebo operáty přídělového a scelovacího řízení.

Parcela

Každá parcela má přiřazené své parcelní číslo. Tento pozemek s parcelním číslem je zobrazen na katastrální mapě.

Stavební parcela

Je parcela evidována jako zastavěné plochy a nádvoří.

Pozemek

Pozemky jsou vzájemně odděleny nejčastěji vlastnickou hranicí a jsou součástí zemského povrchu.

Budova

Budovou rozumíme stavbu, která je uzavřena obvodovými zdmi a střechou. Musí být také nadzemní a prostorově soustředěná.

Vodní dílo

Vodní díla jsou například hráze, přehrady, jezy, stavby odkališť, stavby v korytech vodních toků nebo na březích, které jsou určeny k plavebním účelům a také stavby využívající vodní energii. V katastru nemovitostí jsou evidovány jako tavby spojené se zemí pevným základem.

Věcné břemeno

Zjednodušeně řečeno představuje omezení vlastnického práva k nemovitosti. A to tak, že vlastník je povinen buď něco trpět (inženýrské sítě vedoucí přes náš pozemek na pozemek souseda), něčeho se zdržet (např. využívat nemovitost za účelem tvorby zisku) nebo něco konat.

Výměra parcely

Měrnou jednotkou pro výměru parcely je metr čtvereční, výměra se vždy zaokrouhluje na celé metry čtvereční.

Geometrický plán

Geometrický plán se zejména vytváří pro vyznačení budovy nebo vodního díla, pro rozdělení pozemku, pro vyznačení pozemku evidovaného zjednodušeným způsobem, pro změnu hranice pozemku, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku do katastru nemovitostí a pro vyznačení vytyčené nebo upřesněné hranice. Vyhotovuje se také jako podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí, když je nutné právě tuto změnu vyznačit i do katastrální mapy.

Vytyčení hranic pozemku

Podkladem pro vytyčení hranic pozemku je vytyčovací náčrt včetně vytyčených lomových bodů, souřadnic a protokolu. Vytyčení hranic pozemku je vytyčení hranic přímo v terénu podle potřebných dokumentů získaných z katastru nemovitostí.

Obnova katastrálního operátu

Vyhotovuje se přepracováním původní grafické katastrální mapy, novým mapováním nebo podle výsledků pozemkových úprav. Slouží pro vypracování nové digitální mapy a také pro nové informace o nemovitostech.

Pozemkové úpravy

Slouží pro uspořádávání pozemků tak aby byly pro vlastníky funkční a přístupné. Dále se k nim upravují věcná břemena a vlastnická práva. Podle pozemkových úprav je posléze obnoven i operát katastru nemovitostí.

Pozemkový úřad

Dohlíží a financuje například vše kolem pozemkových úprav, restitucí atd.

Katastrální mapa

Je detailní mapa, na které jsou vyobrazeny všechny evidované nemovitosti. Každý druh pozemku zde má svoji značku a každý pozemek nebo parcela má své číslo.

Bonitované půdně ekologické jednotky = BPEJ

Jsou podkladem k určení ceny pozemků. Vyznačují se číselným pětimístným kódem. Evidují se u parcel zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností k vlastníkovi.

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální = S –JTSK

Je to geodetický referenční systém využívaný pro geodetické činnosti na území ČR.

mapa: Firma Služby Ceník služeb Geodetický slovník Kontakt


doporučujeme: Penzion Kraus ubytování Špindlerův Mlýn